Мария Радева

адвокат по медицинско право

Мария Радева е адвокат, доктор по право. Работи в системата на НЗОК от 2003 до 2010 г., след което води адвокатска практика в сферата на медицинското право, здравното и социалното осигуряване.

През 2014 г. защитава докторска дисертация в Пловдивски университет с тема “Административно-правни способи за защита правата на пациентите”.

От 2012 г. е асистент, две години по-късно и главен асистент в Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Води курсове по трудово и осигурително право, медицинско право в специалност „Право“, както и социално и здравно законодателство за специалности от професионално направление „Здравни грижи“.

Други лектори